TECHNOSPACE.AT.UA » 2015 » Август » 30 » НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ТЕХНОЛОГІЇ - 2015
16:34
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ТЕХНОЛОГІЇ - 2015

Міністерство освіти і науки України


Т Е Х Н О Л О Г І Ї
10–11 класи
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
Рівень стандарту, академічний рівень


Завантажити (натисни на малюнок)
PDF-файл
380 КБ
Для перегляду і друку в: Adobe PDF-Viever, STDU Viewer, деяких браузерах з плагіном.
.
<<ЗАВАНТАЖИТИ
DOC-файл
162 КБ
Для перегляду, редагування і друку в: MS Office Word(від 2003 і новіше), Open Office Writer
.
<<ЗАВАНТАЖИТИ
RAR (DOC)-файл
24 КБ
.
<<ЗАВАНТАЖИТИ

 


 

Пояснювальна записка


     Запровадження у виробництво нової техніки й технологій, ста­нов­лення й розвиток ринкових відносин і нових форм гос­по­дарювання, зростання обсягу знань про перетворення ма­те­ріалів, енергії та інфор­ма­ції в інтересах людини, про загальні принципи цих перетворень вима­га­ють підвищення рівня тех­нологічної куль­тури підростаючого по­ко­лін­ня. На даний час тех­нологічна освіта учнів має бути зорієнтована на вивчення но­вих виробничих про­цесів, осучаснення виробничих сто­сунків, до яких включаються інформаційно-комунікаційні та інші су­часні засоби виробництва (автоматика, робототехніка, лазерна техніка тощо). У зв’язку з цим технологічна освіта старшокласників покликана забезпечити ґрун­товне оволодіння ними знань про закономірності про­ектної, техніко-технологічної та побутової діяль­ності, спираючись на знання з основ наук на рівні загальновиробничих законо­мір­но­стей; все­бічне ознайомлення з профе­сією, що відповідає індивіду­альним мож­ливостям учня; форму­вання здатності мобілізувати свої потенційні твор­чі можливості в різних видах діяльності.
     Тому актуальним є побудова такої моделі навчально-­вихов­ного про­цесу, де першочерговим буде навчання старшоклас­ників адекватно оцi­ню­вати нові обставини та самостійно фор­мувати стратегію подолання викликів, які можуть виникати. Найбільший потенціал для подолання даної проблеми серед на­вчальних предметів має трудове навчання (тех­нології), оскільки успішне розв’язання вищезгаданого завдання мож­ливе за умов активної практичної діяльності учнів, коли їм передається ініціатива у досягненні навчальних цілей.
     Трудове навчання завжди було орієнтовано на практичну під­го­товку учнів, застосування знань на практиці, навчання уч­нів пово­ди­тись з різ­ними засобами праці, що вирізняло даний предмет від інших тим, що учнів залучали до розв’язання прак­тичних завдань, набли­жених до реального життя. Очевидною є потреба розвинути сильні сторони предмета, і від­мовитись від тих, що не відповідають сучасним вимогам виробничої діяль­ності людини, акцентуючи увагу на фор­му­ванні в учнів таких умінь, які є незалежними від змісту, що постійно змінюється.
     Враховуючи сучасні тенденції розвитку технологічної освіти не ли­ше в межах вітчизняного, але й зарубіжного досвіду, про­грама ставить такі завдання:

  • індивідуальний розвиток особистості, розкриття її творчого по­тен­ціалу через реалізацію особистісно орієнтованої па­радигми на­вчання;
  • розвиток у старшокласників критичного мислення як за­со­бу са­мо­розвитку, пошуку і застосування знань на прак­ти­ці, які є спільними для будь-яких видів виробничої діяль­ності людини;
  • оволодіння вміннями практичного використання нових ін­фор­маційно-комунікаційних технологій, інтернет-техноло­гій;
  • формування системи компетентностей про перетворюючу діяль­ність людини як основи для навчання впродовж жит­тя;
  • розширення та систематизація знань про технології і тех­но­ло­гічну діяльність як основний засіб перетворювальної діяльності людини;
  • виховання свідомої та активної життєвої позиції, го­тов­но­сті до співпраці в групі, відповідальності, вміння обґрун­то­вано від­стою­вати власну позицію, що є передумовою під­го­товки майбутнього громадянина до життя в демократич­ному суспільстві.

     Навчальна програма “Технології” (академічний рівень) та на­вчаль­на програма “Технології” (рівень стандарту) мають мо­дуль­ну структуру і складаються з двох частин – інваріантної та варіативної. Основою інваріантної складової обох програм є ба­зовий модуль “Проектні тех­нології у перетворюючій діяльності людини”. На вивчення базового модуля у 10 та 11 класах від­водиться по 12 годин. Окрім того, за про­грамою рівня стандарту учні мають освоїти по одному варіативному мо­дулю у 10 та 11 класах. За програмою академічного рівня – один ва­ріативний модуль у 10 класі та два в 11 класі.
     Базовий модуль “Проектна технологія у перетворювальній діяль­ності людини” сприяє оволодінню старшокласниками про­відних засад проектно-технологічної діяльності, елементами по­шукової діяльності, розвиток творчого та критичного мислення, формування вмінь не лише знаходити потрібні знання, а й за­стосовувати їх на практиці для до­сягнення поставлених завдань, що є основою будь-якого виду ви­роб­ничої діяльності людини.
     Тому відповідно до даної мети у процесі вивчення базового модуля учні розширюють і поглиблюють знання про проектну технологію, як інструмент для розв’язання виробничих і жит­тєвих проблем, основи якої вони вивчали на уроках трудового навчання у 5-9-х класах.
     Отже, базовий модуль умовно можна представити як базу, під­ґрун­тя, інструментарій для вивчення варіативної ча­стини програми, яка включає в себе змістове наповнення уроку технологій. За таких умов проектування, як система методів, які повинні засвоїти старшо­клас­ники, знаходиться в центрі їхньої технологічної підготовки, а змістове наповнення (певний вид пред­метно-перетворювальної чи трудової діяль­ності, що представ­лено варіативною частиною програми) учитель добирає, вихо­дя­чи з індивідуальних інтересів і здібностей учнів, ре­гіональних особливостей і виробничого оточення, в якому зна­хо­дить­ся на­вчальний заклад, наявної матеріально-технічної бази.
     Структура базового модуля “Проектна технологія в пере­творю­валь­ній діяльності людини” включає “Вступ” і шість роз­ділів: “Проектна технологія як складова сучасного виробництва та життєдіяльності лю­дини”, “Інформаційні джерела та інфор­ма­ційні технології в проектній діяльності”, “Художнє констру­юван­ня об’єктів технологічної діяльності”, “Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності лю­дини”, “Економічний аналіз проекту”, “Проектування професійного ус­піху”.
     Перший розділ передбачає поглиблення, розширення, систе­мати­зацію знань старшокласниками про основи проектної тех­но­логії в умо­вах сучасного виробництва та життєдіяльності лю­дини. Новим і не­звичним в даному розділі є те, що учитель зна­йомить учнів методами творчого мислення, вчить їх застосо­вувати певні прийоми мислення. Отже, одним з основних завдань під час реалізації третього розділу базового модуля є навчання учнів основам творчого мислення, що пе­ред­бачає оволодіння певними методами (сенектики, асоціативні мето­ди, морфо­ло­гіч­ний аналіз інформації тощо), які в сукупності презен­тують тех­нологію опрацювання інформації та пошуку нових ідей для роз­в’язання проблемних завдань. Учитель повинен слідкувати за тим, щоб старшокласники формулювали власні самостійні су­дження, які є ознакою творчого та критичного мислення, а не репродукували суджен­ня, які визначаються певними стерео­ти­пами. За таких умов навчаль­но-­трудовий процес обов’язково повинен бути зорієнтований на до­слід­ження старшокласниками певної проблеми, що виконується шля­хом інтерактивної взаємо­дії між усіма виконавцями проекту.
     При вивченні другого розділу учні вдосконалюють уміння шукати необхідну інформацію, застосовуючи різні джерела ін­формації та по­шу­кові системи Інтернету. Вчитель акцентує увагу учнів не лише на необ­хід­ності знайти, але й відібрати ту ін­формацію, яка є корисною для про­екту, визначити, що саме може бути використано для розв’язання проблеми.
     У третьому розділі “Художнє конструювання об’єктів техно­логіч­ної діяльності” учні оволодівають системою знань про ди­зайн, техно­логії створення дизайн-проекту, вміннями розроб­ляти проектно-­тех­нологічну документацію, використовуючи ту інформацію, яку вони знайшли і яка відповідає темі проекту.
     Четвертий розділ спрямований на вивчення старшо­кла­сни­ками гло­бальних проблем людства, техногенний вплив людини та провідні природоохоронні технології.
     У п’ятому розділі “Економічний аналіз проекту” передба­чає про­ведення економічного та маркетингового обґрун­ту­вання проекту. Інакше кажучи, складений план дій перегля­да­ється з точки зору його економічності та конкурентоспроможності на ринку послуг.
     Шостий, заключний, розділ модуля має назву “Проектування про­фесійного успіху”. Під час вивчення даного розділу учні ви­ко­нують жит­тєво значимий для випускників школи творчий проект “Моя професійна кар’єра”, що дає змогу вчителю на­вчи­ти старшо­класників проектуванню власного професійного май­бутнього.
     Така структура базового модуля дозволяє залучати учнів до ви­ко­ристання проектної технології у різних галузях вироб­ницт­ва та сфе­рах життєдіяльності, у будь-якому виді технологічної діяльності, біз­несу і обслуговування. Під час виконання старшо­класниками творчих проектів основна увага вчителя має бути зосереджена на формуванні в учнів умінь творчого та кри­тич­ного мислення, умінні працювати з різними інфор­маційними джерелами, інтернет-технологіями, здій­сню­вати дослi­д­ниць­ку ро­боту під час виконання відповідного проекту, про­водити не­великі за обсягом маркетингові розвідки. Основний акцент ста­виться на фор­му­вання у старшокласників умінь не стільки за­свою­вати і відтво­рювати інформацію, як умінь більш високого рівня, які можуть діяти за будь-якого змісту, а саме: умінь здій­снювати аналіз і синтез інформації, яка стосується певної про­блеми, знаходити та ви­би­рати необхідні ресур­си для проекту, свідомо планувати власну діяль­ність для досягнення постав­лених завдань, оцінювати об’єкти та ре­зультати власної роботи.
     Реалізація змісту варіативної частини програми також від­бувається за проектною технологією, тобто за активної та ін­терактивної діяль­ності учнів, з використанням і вдосконаленням того комплексу при­йомів, які закладено у базовий модуль про­грами.
     Варіативні модулі слід обирати з урахуванням побажань уч­нів, ма­теріально-технічної бази шкільних навчальних майсте­рень, регіональ­них і національних особливостей виробничого сере­довища, фахової підготовленості вчителя. Це дасть мож­ливість учням, незалежно від профілю їх навчання, оволодіти практичними технологіями, які викли­кають зацікавленість.
     Отже, в основу вивчення варіативних модулів покладено про­ектну діяльність учнів, результатом якої є творчий проект. Те­матику творчих проектів учитель добирає з урахуванням часу, визначеного на вивчення матеріалу на уроках та самостійної роботи. На захист творчого проекту відводиться 1 година.
     Резерв часу, передбачений навчальною програмою, учитель може використовувати на вивчення як базового, так і ва­ріа­тивного модулів.
     Під час реалізації програми “Технології” учитель має звер­нути особ­ливу увагу на міжпредметні зв’язки, які набувають особливого зна­чення для проектно-технологічної діяльності уч­нів, оскільки сприяють формуванню у них цілісних знань, си­стемного практичного досвіду як сукупності технологічних компетенцій.
     Під час виконання практичних робіт слід звертати увагу на до­тримання учнями правил безпечної роботи, виробничої са­нітарії, осо­бистої гігієни.

 

...

БІЛЬШ ДЕТАЛЬНО У ФАЙЛІ

Категория: Державна програма | Просмотров: 147 | Добавил: SS-18 | Теги: Технологія, класи, 2015, стандарт, технології, програма, 10, НАВЧАЛЬНА, Академ, 11 | Рейтинг: 4.9/13
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
1